Behöver du nytt avlopp?fixaavloppet

 

Fungerar inte ditt avlopp?

Ditt enskilda avlopp består troligtvis av en slamavskiljare + infiltration.

Saknar ditt avlopp tillstånd eller helt enkelt inte fungerar är det nödvändigt att du som fastighetsägare åtgärdar det enligt de miljökrav som råder.

 

Godkänt avlopp?

Det är ett krav att en avloppsanläggning ska fungera. En ny avloppsanläggning ska vara godkänd av Bygg- och miljönämnden i din kommun. Du behöver ett tillstånd. Är anläggningen gammal men fungerar hamnar den i en gråzon. Avloppet är inte godkänt, men inte i heller olagligt. Det är en gråzon i lagstiftningen som innebär att det (än så länge) är tillåtet att använda avloppet så länge det inte orsakar några olägenheter. Du kan behöva förbättra eller byta ut anläggningen, och om det uppstår uppenbara olägenheter är du själv skyldig att ta initiativ till åtgärd. 

 

OBS! Vid ändring av ett enskilt avlopp som saknar tillstånd => krävs samma tillstånd som vid nyanläggning.

 

Akuta problem?

Det är ett akut besvär om det blir svårt att spola samt om du kan se att det dämmer i slamavskiljaren och/eller att avloppsvatten tränger upp i ytan i närheten av anläggningen. Det är inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten från WC. Du är själv skyldig att ta initiativ till åtgärd, och kommunen kommer att ställa krav på åtgärder vid kännedom, t ex i samband med inventering eller om slamtömmaren har rapporterat brister.

 

Varför är Syre (O2) superviktigt i din anläggning?

Kontakta oss så berättar vi!

 

Åtgärda? LÄS MER!    Ordlista för avlopp > avloppsguidens

 

Slamavskiljaren - den mekaniska reningen

Vanligast är en trekammarbrunn vars uppgift är att separera slam och vätska.

Idag finns moderna godkända CE-märkta slamavskiljare, t.ex FANN's, dessa löser uppgiften galant.

Vanliga problem hos äldre trekammarbrunnar:

*T-rör saknas och därmed kan slam lämna brunnen och förstöra infiltrationen.

*Slamavskiljaren är inte godkänd, den måste vara CE-märkt.

*Skiljeväggar är trasiga eller saknas och därmed kan slamflykt fås (se t-rör)

*Slamavskiljaren läcker och släpper därmed ut orenat vatten i marken.

*Brunnen töms inte tillräckligt ofta och därmed kan man få slamflykt.

 

Reparera slamavskiljaren?

Saknas T-röret som ska förhindra att slamflykt sker, har troligtvis slamflykt skett. Det innebär att slam (som skall stanna i slamavskiljaren) har gått ut i infiltrationen. Vid slamflykt kan infiltrationen skadas, den sätts igen och slamavskiljaren blir snabbt full.

En ny infiltration är då nödvändig att anlägga.

 

Är väggarna i tre-kammarbrunnen skadade, då fungerar inte slamavskiljningen som den ska, med trolig slamflykt som effekt. Brunnen är då också troligtvis av modell äldre och då rekommenderar vi att ni byter till en ny CE-märkt.

 

Gamla prylar?

Är slamavskiljaren tät? Läckagekontroll måste utföras.

Håller ledningsnätet tätt? Läckagekontroll måste utföras. 

  

Infiltrationen - den biologiska reningen

Vanligast är en infiltrationsbädd som har uppgiften att biologiskt rena gråvattnet som kommer från slamavskliljaren, samt fördela så att marken kan ta emot det. Består vanligtvis av spridningsrör och grus. Markbädd är också ett alternativ som kan bli aktuellt om marken inte förmår att ta emot och rena vattnet. Markbädden kan jämföras med ett filter.

 

Vi rekommenderar FANN's biomuduler IN-DRÄN för en säker, underhållsfri och långlivad funktion. LÄS MER OM IN-DRÄN (klicka på länken)

 

Vanliga problem hos infiltrationer:

*Det är en gammal lösning som inte klarar dagens krav.

*Avluftning saknas och viktigt syre kan inte nå fram till infiltrationsbädden.

*Marken kan inte ta emot vätskan och brunnen blir därmed snabbt full.

*Infiltrationen är felaktigt anlagd. Dimensionering och placering är felaktig.

*Infiltrationen överbelastas (krav = skall minst klara 5 personer/hushåll)

*Infiltrationen ligger för nära grundvattnet.

*Ytvatten (regn/snö) överbelastar infiltrationen.

*Det går inte att infiltrera på aktuell plats pga lera etc, behov annan lösning.

*Infiltrationen är igensatt kanske pga slamflykt.

 

Kemisk rening

Kan behövas om avlopp skall användas där hög skyddsnivå råder, t.ex. kan fosfor behöva fällas ut och tas bort från urinen istället för att samlas i marken.

 

Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten om vilka regler som gäller

 

TIPS: Satsa på ett helt nytt komplett godkänt avlopp med garanti!

Rött Gult eller Grönt avlopp

Testa ditt avlopp!

Med avloppsguiden.se kan du testa om du har ett rött, gult eller grönt.

Mark- & MiljöTjänst kan också undersöka. Kontakta oss!

 

 

Provgrop avlopp

Provgrop

 

 

Klartecken?

 Klartecken?

 

Mark- & MiljöTjänst